REGULAMIN KURSU PRZEWODNIKA GÓRSKIEGO

pobierz regulamin kursu

 1. Wstęp

1.1. Celem kursu (zamiennie będzie występowało też określenie „szkolenia”) jest przygotowanie kadry przewodnickiej do prowadzenia zorganizowanych grup wycieczkowych na obszarze Beskidów, Sudetów i Tatr obejmujące obszar określony w § 5 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.U.2014.868).

1.2. Szkolenie organizowane jest przez Fundację Na Szlaku z siedzibą we Wrocławiu.

1.3. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu jest:

– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (DZ. 2017r. poz. 1553 z późn. zm.).

– Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U.2014.868).

 1. Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Szkolenie może odbyć osoba, która posiada:

 • wiek: min. 18 lat,
 • wykształcenie minimum średnie (w dniu egzaminu państwowego),
 • dobry stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki górskiej,
 • kondycję fizyczną umożliwiającą wykonywanie funkcji przewodnika górskiego,
 • oraz złoży przed rozpoczęciem kursu oświadczenia o niekaralności, a przed egzaminem połówkowym zaświadczenie o niekaralności.
 1. Opłaty

3.1. Ustala się koszt uczestnictwa w szkoleniu:

 1. a) Beskidy 4500 zł,
 2. b) Sudety 4500 zł,
 3. c) Tatry 6000 zł.

3.2. Ustala się następującą procedurę wnoszenia opłat za uczestnictwo w szkoleniu:

 1. Płatność w dwóch ratach:

– 2250 zł do trzech dni po zapisaniu się (płatność decyduje o wpisaniu na listę uczestników, do limitu 30 miejsc);

– 2250 zł w dniu w którym wypada 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu (o dokładnej dacie będziemy informowali Uczestników).

 1. Płatność w dwóch ratach:

– 2250 zł do trzech dni po zapisaniu się (płatność decyduje o wpisaniu na listę uczestników, do limitu 30 miejsc);

– 2250 zł w dniu w którym wypada 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu (o dokładnej dacie będziemy informowali Uczestników).

 1. Tatry 6000 zł. Płatność w dwóch ratach:

– 3000 zł do trzech dni po zapisaniu się (płatność decyduje o wpisaniu na listę uczestników, do limitu 30 miejsc);

– 3000 zł w dniu w którym wypada 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu (o dokładnej dacie będziemy informowali Uczestników).

3.3. Forma płatności

Przelew bankowy:

Paribas Bank Polska 46 1750 0012 0000 0000 3983 3198

Tytuł przelewu: Kurs …….. podaj wybrany kurs Beskidy/Sudety/Tatry + imię i nazwisko Uczestnika

Odbiorca: Fundacja Na Szlaku

3.4. Wniesione opłaty:

 1. pokrywają koszty zajęć teoretycznych w formie on-line, koszty przygotowania i obsługi przewodnicko-instruktorskiej, noclegowej oraz przewozu osób podczas zajęć praktycznych;
 2. nie obejmują: kosztów zakwaterowania, wyżywienia Uczestników podczas zjazdów praktycznych oraz dojazdu do miejsca zjazdu. Organizator rezerwuje dla Uczestników noclegi na zjazdy praktyczne (przeważnie w schroniskach) w pokojach o różnej ilości miejsc i wyposażeniu (z łazienką lub bez). Organizator informuje na wewnętrznej grupie o cenie za dany nocleg, dając wybór Uczestnikom. Rozliczenie za wybrany nocleg następuje w formie przelewu na konto Organizatora do 7 dni przed danym zjazdem.
 1. Organizacja kursu

4.1. Zapisy, rezygnacje

Do zapisu na kurs wymagamy:

– przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie http://kurs-przewodnika.pl/), który należy dostarczyć na email: biuro@fundacjanaszlaku.pl,

– wniesienia opłaty w całości lub rozbitej na dwie raty – do wyczerpania limitu miejsc, który wynosi do 30 osób na każdym kursie,

– przesłania oświadczenia o niekaralności,

 1. organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu w wypadku zgłoszenia się mniejszej niż wymagane minimum ilości uczestników.
 2. organizator zastrzega sobie prawo odwołania każdego kursu, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa oraz z innych przyczyn niż okoliczności rozumiane jako siła wyższa.
 3. informację o rezygnacji z udziału w kursie należy bezzwłocznie złożyć w formie telefonicznej, wysyłając smsa na numer (+48) 607 300 754 oraz obowiązkowo wymagamy złożenia informacji w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem, którą to należy dostarczyć do biura Organizatora (list polecony na adres: ul. Legnickiej 65, 54-206 Wrocław) lub w formie skanu wysłać na email: biuro@fundacjanaszlaku.pl.

4.2. Teoria i praktyka. Zjazdy i nieobecności

 1. Część teoretyczna kursu zapisana jest na platformie online w formie wykładu mówionego z prezentacjami. Wykłady na platformie będę uruchamiane co dwa tygodnie, by przerabiać bloki tematyczne w logicznym ciągu. Uczestnik ma dostęp do platformy od pierwszego dnia kursu do trzech miesięcy po zakończeniu kursu.
 2. Wymagamy 100% odczytu kursu na platformie.
 3. Spotykamy się na zjazdach praktycznych wg ustalonego harmonogramu przekazanego każdemu Uczestnikowi.
 4. Zajęcia praktyczne obejmują też samodzielne prowadzenie przez uczestnika szkolenia wybranych odcinków tras wycieczkowych w obrębie uprawnień, pod kierunkiem instruktora.
 5. Dopuszczamy do 35 proc. nieobecności na zajęciach praktycznych. Jednakże każdą nieobecność trzeba zaliczyć w ciągu 45 dni u prowadzącego dany zjazd praktyczny (minimum godzinny egzamin ustny z zakresu dotyczącego danego zjazdu np. konkretnego pasma górskiego).
 6. Nie dopuszczalne jest branie udziału w zajęciach praktycznych osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Organizator wyraźnie zastrzega sobie prawo do usunięcia z listy uczestników szkolenia bez zwrotu opłaty, a tym samym niedopuszczenia do egzaminów wewnętrznych oraz państwowego osób, które nie przestrzegają regulaminu.

4.3. Program szkoleniowy

 1. Na program szkoleniowy składają się zajęcia:
 • teoretyczne w formie filmików on-line – 140 godz. (tematyka wykładów wyszczególniona została w Załączniku Nr 1 do Regulaminu),
 • 10 godzin szkolenia praktycznego z pierwszej pomocy (tematyka wykładów wyszczególniona została w Załączniku Nr 1 do Regulaminu),
 • 40 dni szkolenia praktycznego w terenie w formie wycieczek pieszych na obszarze uprawnień tj. Beskidów, Sudetów (według harmonogramu zajęć praktycznych i teoretycznych wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do Regulaminu),
 • 60 dni szkolenia praktycznego w terenie w formie wycieczek pieszych na obszarze uprawnień tj. Tatr (według harmonogramu zajęć praktycznych i teoretycznych wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do Regulaminu),
 1. Zajęcia praktyczne będą prowadzone przez kwalifikowaną kadrę przewodnicką,
 2. Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzenia Ministra Sportu i turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U.2014.868).

4.4. Egzaminy

4.4.1 Warunkiem ukończenia kursu dla kandydatów na przewodników górskich jest zaliczenie egzaminów wewnętrznych:

 1. połówkowego (test pisemny, egzamin ustny, egzamin praktyczny – w tym pierwsza pomoc i terenoznawstwo),
 2. końcowego (test pisemny, egzamin ustny, egzamin praktyczny – w tym pierwsza pomoc i terenoznawstwo).
  • Wyznaczamy:
 3. dwa terminy egzaminu połówkowego oraz końcowego,
 4. dwa terminy poprawek dla niezdanego egzaminu połówkowego lub końcowego.
  • Zdany egzamin wewnętrzny jest warunkiem do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kandydatów na przewodników górskich i uprawnia do egzaminu państwowego. Egzamin państwowy odbywa się przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz.U.2014.868). Za egzamin państwowy pobierana jest od Uczestnika opłata przez Urząd Marszałkowski.
 1. Postanowienia końcowe

5.1. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub ogólnie przyjętych norm obyczajowych, może być podstawą do usunięcia bez zwrotu opłaty z listy uczestników szkolenia, a tym samym niedopuszczenia do egzaminów wewnętrznych oraz państwowego.

5.2. Kwestie nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą zgodnie z postanowieniami zawartymi w przepisach prawa cywilnego.

5.3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia kursu.

5.4. RODO – Uczestnicy Kursu Kandydatów na Przewodnika Beskidzkiego, Sudeckiego, Tatrzańskiego oświadczają, iż respektują wszelkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. (Załącznik nr 3 do Regulaminu)

 

Załączniki stanowiące integralną część regulaminu:

 1. Harmonogram zajęć praktycznych oraz program szkoleń on-line
 2. Formularz zgłoszeniowy
 3. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych